Dette er sømandsforeningens 2. fane fra 1909.

Love for Helsingør Sømandsforening - stiftet 1875

Foreningens love har med mellemrum gennemgået ændringer for at tilpasse sig den tid, som de skulle virke i. Sidste større revision var i 2012, og efter et par mindre ændringer i 2014, lyder foreningens love, som følger:

 

Trådt i kraft 1. april 2014

§1. Helsingør Sømandsforenings formål er ”til fælles interessers fremme at udvikle sammenholdet mellem medlemmerne”.

§2. Adgang til optagelse står åben for enhver hæderlig person, der er fyldt 18 år. Anmodning om optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Enhver, der optages, får skriftlig meddelelse derom, samt et eksemplar af lovene og medlemstegnet.

§3. Ved indtrædelse i foreningen betales der et indskud, og der opkræves et årligt kontingent. Størrelsen af indskud og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Udmeldelse af foreningen må ske med en måneds varsel til ophør ved et kalenderårs slutning.

§4. Når et medlem dør kan ægtefællen overtage medlemskabet.

§5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april. På generalforsamlingen, der ledes af formanden eller en af forsamlingen valgt ordstyrer/dirigent, gives beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forløbne år, og kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.

§6. Den ordinære generalforsamling averteres 8 dage før i byens dagblade eller ved direkte meddelelse til medlemmerne. Det reviderede regnskab skal 3 dage før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn hos formanden eller kassereren. Medlemmer, som ønsker at stille forslag til forandring af foreningens love, må senest inden den 1. januar indgive samme til formanden.

§7. Ethvert medlem, som ikke står i kontingentrestance, har stemmeret, men må personlig afgive sin stemme. I alle foreningens anliggender, bortset fra §18 og 19, er stemmeflertal det gældende.

§8. Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer, der udgør bestyrelsen, nemlig 1 formand, 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år, og der afgår henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Ligeledes vælges 2 revisorer og 1 fanebærer. Revisorerne vælges for 2 år, fanebærer for 1 år. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan genvælges, men ingen er forpligtet til at modtage valg.

§9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden.Den ekstraordinære generalforsamling averteres 8 dage før i byens dagblade eller ved direkte meddelelse til medlemmerne.

§10. Bestyrelsen holder konstitueringsmøde senest en måned efter at generalforsamlingen er afholdt. Derudover holder bestyrelsen møde så ofte, formanden eller et flertal i bestyrelsens finder det fornødent. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tage foreløbige beslutninger, der hører til generalforsamlings afgørelse, men de bliver kun i kraft til næste generalforsamling. Bestyrelsen bringer i øvrigtgeneralforsamlingens beslutninger til udførelse og har ret til at tage bestemmelser.

§11. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har overtilsynet med forenings forvaltning. Har formanden forfald, overtager næstformanden hans funktion. Dersom formanden udtræder i utide, pålægges næstformanden at indkalde bestyrelsen til planlægning af kommende generalforsamling.

§12. Kassereren modtager alle foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter, hvorover han fører regnskab, som til enhver tid på forlangende forelægges bestyrelsen og revisorerne. Regnskabet afsluttes ved udgangen af december, hvorefter det fremlægges for bestyrelsen, som overgiver det til revisorerne til revision.

§13. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut i foreningens navn.

CVR nr. 33 72 99 44.

Den til enhver tid valgte formand og kasserer har prokura til foreningens bankkonti og depoter, så foreningen er sikret at kunne disponere over foreningens konti ved eventuelt forfald af kassereren.

Netbank anvendes, og betalinger skal fortrinsvis udføres som kontooverførsler. Checks og hævekort anvendes ikke.

For pengeoverførsler og betalinger over kr. 2.500, foretaget via netbank, skal formanden og kassereren indbyrdes aftale transaktionen inden den foretages, og skriftlig dokumentation herfor skal vedlægges regnskabet som bilag. Email udskrifter anerkendes som skriftlig dokumentation. Banken er ikke forpligtet til at se og vurdere denne gensidigheds dokumentation.

Kontantbeløb over kr. 2.500 kan kun udtages af formanden og kasserer i fællesskab. Fuldmagt er tilladt.

Bestyrelsens kan give andre foreningsmedlemmer fuldmagt til at disponere over særlige bankkonti efter samme regler som de øvrige konti. Foreningens kasse betaler udgifter til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§14. Foreningens fane skal opbevares af fanebæreren og skal være brandforsikret. Fanen skal være til stede ved generalforsamlinger og kan efter bestyrelsens bestemmelser være til stede ved begravelser, fester og andre arrangementer, i samråd med de pårørende eller arrangøren.

§15. Foreningen kan blandt sine medlemmer oprette særlige interessegrupper til fremme af særlige formål, som måtte komme ind under foreningens virke.

Hver af disse interessegrupper laver sine egne retningslinjer, som skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Disse retningslinjer må ikke være i konflikt med foreningens love.

Interessegruppernes ledelse forvalter selvstyrende den økonomi, den har til rådighed. Regnskabet overdrages til foreningens kasserer, som på den årlige generalforsamling forelægger det reviderede regnskab sammen med foreningens samlede regnskab jvf. §5.

§16. Foreningens medlemstegn skal bæres synligt ved alle foreningens sammenkomster og hvor fanen er til stede.

§17. Æresmedlemmer af Helsingør Sømandsforening vælges af generalforsamlingen på forslag af bestyrelsen.§18. Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion af foreningen. Eksklusion kan finde sted, når ¾ af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer derfor. Vedkommende skal skriftlig underrettes derom.

§19. Helsingør Sømandsforening kan kun opløses, når 7/8 af medlemmerne stemmer derfor. Bliver foreningen opløst tilfalder foreningens formue og midler Sct. Mariæ Skibsblok.

§20. Disse love, der blev reviderede og vedtagne på generalforsamlingen den 14. marts 2014, træder i kraft den 1. april og annullerer samtidig tidligere vedtagne love.

Warning: Use of undefined constant large - assumed 'large' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 96
Warning: Use of undefined constant large - assumed 'large' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 96